Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

AaEamaaMtIla is~yaaMsa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
page 123/124
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


        AihMsaa sa%yamastoyama\ SaaOcaimaind`yainaga`h : È
        AotM saamaaisakM Qama-ma\ caatuva-Nyao-|ba`vaIna\ manau : ÈÈ
    AihMsaa¸ sa%ya¸ Astoya ³caaorI na krNaoM´¸ SaaOca ³dohacaI va manaacaI Sauiw´¸ iAMid`yainaga`h ¹ ha Qama- caaáhI vaNaa-MsaazIM manaUnaoM saMxaopanaoM saaMigatlaa Aaho.
        AihMsaa sa%yamastoyama\ Akamak`aoQalaaoBata È
        BaUtip`yaihtoha ca Qamaao-|yaM saava-vaiNa-k : ÈÈ
    ihMsaa na krNaoM¸ KroM baaolaNaoM¸ caaorI na krNaoM¸ kama¸ k`aoQa va laaoBa na krNaoM¸ p`aiNamaa~aMcao ip`ya va iht krNaoM ¹ ha sava- vaNaa-Mcaa Qama- Aaho.
        ivaWid\Ba: saoivat: said\Ba: ina%yamaWoYaraigaima : È
        )dyaonaaByanau&atao yaao Qama-stM inabaaoQat ÈÈ
    ivaWanaaMnaI va ragaWoYariht ASaa sajjanaaMnaI jyaacaoM ina%ya saovana mhNajao AacarNa kolaoM Asaola va jaao svat:cyaa AMt:krNaalaa pTola tao Qama- tumhI naIT jaaNaUna Gyaa.
        EaUyataM Qama-sava-svama\¸ Eau%vaa caOvaavaQaaya-tama\ È
        Aa%mana: p`itkUlaaina proYaaM na samaacarot\ ÈÈ
    Qamaa-caoM saar AOka¸ va AokUna GaoAUna %yaacaa naIT ivacaar k$na )dyasqa kra: Aaplyaalaa jaI gaaoYT p`itkUla Asaola itcaoM dusaáyaacyaa baabatIMt AacarNa AapNa k$M nayao.
        ElaaokaQao-na p`vaxyaaima yadu@tM ga`MqakaoiTiBa: È
        Paraopkar : puNyaaya¸ papaya prpIDnama\ ÈÈ
    kaoTyaavaiQa ga`MqaaMtUna ³ikMvaa ElaaokaMtUna´ jaoM saaMigatlaoM Aaho toM AQyaa- ElaaokaMt maI tumhaMlaa saaMgatao : dusaáyaavar Aupkar kolyaanaoM puNya laagatoM¸ va dusaáyaalaa pIDa idlyaanaoM pap laagatoM.
123

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top