Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


014
6. Saakaharaqa- bailadana  252
7. maatIcao va paNyaacao p`yaaoga  254
8. ek [Saara  256
9. balavaanaaSaI daona hat  259
10. ek puNyasmarNa AaiNa p`ayaiSca<a  261
11. [Mg`ajaaMcaa inakT pircaya  264
12. [Mga`jaaMcaa sahvaasa  267
13. '[MiDyana Aaoipinayana'  270
14. 'kUlaI laaokoSana' mhNajao QaoDvaaDa  272
15. Plaoga¹1  275
16. Plaoga¹2  277
17. laaokoSanacaI haoLI 280
18. eka pus%akacaa ivalaxaNa prINaama  282
19. ifina@sacaI sqaapnaa  285
20. pihlaI ra~  287
21. paolaaknaI ]DI zaoklaI  289
22. rama jyaacaa pazIraKa  292
23. GaratIla forfar va baalaiSaxaNa  295
24. JaUlaU baMD  298
25. )dya¹maMqana  301
26. sa%yaaga`hacaI ]%ptI  304
27. Annaacao AaNaKI p`yaaoga  305
28. Pa%naIcaI dRZta  307
29. Garat sa%yaaga`h  311
30. saMyamaakDoo  314
31. ]pavaasa  316
32. pMtaojaI  319
33. pus%akI iSaxaNa  321
34. Aai%mak iSaxaNa  323
35. baáyaavaa[-Tacao ek`~ rahNao  325
36. p`ayaiSca<aadaKla ]pvaasa  327

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top