Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


015
37. gaaoKlyaaMcao BaoTIsa  329
38. yauwat Baaga GaoNao  331
39. Qamaa-cao kaoDo  333
40. sa%yaaga`hacaI cauNaUk  336
41. gaaoKlyaaMcaI ]darta  340
42. duKNyaavar kaoNata [laaja kolaaÆ  342
43. inaGaalaao  344
44.vaiklaaMsaMbaMQaIcaI kahI smarNao  346
45.zkbaajaI Æ  348
46. pxakar sahkarI banalao  350
47. ASaIla tu$MgaapasaUna ksaa bacaavalaaÆ  352

                    KMD 5vaa
1. pihlaa AnauBava  355
2. gaaoKlyaaMbaraobar puNyaasa  357
3. QamakI mhNajaoÆ  359
4. SaaMitinakotna  362
5. itsaáyaa vagaa-cyaa halaApoYTa  365
6. maaJaa p`ya%na  367
7. kuMBa  369
8. laxmaNa JaUlaa  373
9. AaEamaacaI sqaapnaa  376
10. ksaaoTI  378
11. igarimaTcaI pwtI  381
12. inaLIcaa Daga  385
13. ibaharI sarLpNaa  387
14. AihMsaadovaIcaa saaxaa%kar  390
15. KTlaa kaZUna Gaotlaa  394
16. kaya-pwtI  397
17. maaJao sahkarI  399
18. ga`amap`vaoSa  402


 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top