Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
page 3/488
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


KMD 1 laa
3
                  
                   1. janma

    gaaMQaI­kuTMuba p`qama trI ikraNyaa maalaacaa vyaapar krNaaro Asaavao Asao samajato. ParMtu maaJyaa AajaaobaaMpasaUna gaolyaa tIna ipZyaa to rajyakarBaar krIt Aalao Aaho. ]%tmacaMd gaaMQaI ]f- Aaota gaaMQaI dRZinaScayaI Asaavaot Asao idsato. rajyap`krNaI laTpTImauLo %yaaMnaa paorbaMdr saaoDavao laagalao va %yaaMnaI jaunaagaDcyaa rajyaacaa AaEaya Gaotlaa. %yaaMnaI nabaabasaahobaaMnaa Davyaa hatanao salaama kolaa. yaa ]GaD idsaNaa­yaa Aivanayaacao kaoNaI karNa ivacaarlao tovha jabaaba imaLalaa¸ "]javaa hat tr paorbaMdrlaa do}na cauklaao Aaho."
    Aaota gaaMQaIMcaI ekamaagaUna ek daona kuTMubao JaalaI. Paihlyaacao %yaaMnaa caar maulagao haoto AaiNa dusa­yaacao daona. baalapNacaI AazvaNa krta to baMQaU saava~ Asaavaot ASaa t-hocaI klpnaahI malaa haot naahI. %yaaMpOkI pacavao krmacaMd ]f- kbaa gaaMQaI va SaovaTcao tulasaIdasa gaaMQaI. ]Bayata baMQaUMnaI AaLIpaLInao paorbaMdrmaQyao karBaa-yaacao kama kolao. kbaa gaaMQaI ho maaJao vaDIla. PaaorbaMdrcaI idvaaNaigarI saaoDlyaanaMtr to rajasqaanaI kaoTa-t saBaasad haoto. naMtr rajakaoTlaa va kahI kaL vaakanaorlaa idvaaNa haoto va maR%yausamayaI rajakaoT-drbaarcao poMSanar haoto.
    kbaa gaaMQaIMcaIhI ekamaagaUna ek caar kuTMubao JaalaI. Paihlyaa daohaopasaUna daona maulaI Jaalyaa. SaovaTcyaa putLIbaa[-pasaUna ek maulagaI va tIna maulagao. %yaaMtlaa savaa-t QaakTa maI.
    vaDIla kuTuMbap`omaI¸ sa%yaip`ya¸ QaIT¸ ]dar pNa ragaIT Asao haoto. kahI AMSaI ivaYayaasa@thI Asaavaot. %yaaMcaa SaovaTcaa ivavaah caaiLsaavyaa vaYaa-naMtr Jaalaa haota. to laacaopasaUna dUr pLt¸ %yaamauLo Sauw nyaaya dot ASaI Aamacyaa kuTuMbaat va baahorhI baaolavaa haotI. sarkarSaI to A%yaMt rajainaYz Asat. ekda p`aMtacyaa eka saahobaanao rajakaoTcyaa zakUrsaahobaaMcaa Apmaana kolaa. %yaabad\dla to %yaaMcyaaSaI BaaMDlao. saahoba saMtaplao. kbaa gaaMQaIMnaa maafI maagaNyaasa fmaa-ivalao. %yaaMnaI maafI maagaNyaacao naakarlao va %yaapayaI kahI tasa ATkothI raihlao; prMtu to Dgamagalao naahIt. %yaamauLo AKorIsa %yaaMnaa saahobaanao saaoDUna doNyaacaa hukUma kolaa.
    vaiDlaaMnaI d`vyasaMcaya krNyaacaa laaoBa kQaIca Qarlaa navhta; %yaamauLo Aamha BaavaaMsaazI to qaaoDkIca imaLkt zovaUna gaolao.
 

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top