Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
page 4/488
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


Aa%makqaa
4
     vaiDlaaMcao iSaxaNa kovaL AnauBavajanya haoto. jyaalaa AapNa Aaja gaujaraqaI pacavyaa [ya%tocao iSaxaNa mhNaU¸ tovaZo iSaxaNa %yaaMcao Jaalao Asaola. [ithasa­BaUgaaolaacao &ana tr ivacaarayalaaca nakao. Asao AsaUnahI vyavahar&ana [t@yaa ]cca djaa-cao haoto¸ kI saUxmaat saUxma p`Snaacaa ]lagaDa krNyaat ikMvaa hjaar maaNasaaMpasaUna kama GaoNyaasa %yaaMnaa ADcaNa pDt nasao. Qaaima-k iSaxaNa naahIsaarKoca. ParMtu dovaLat jaaNyaanao¸ kqaa vagaOro eokUna jao Qama-&ana AsaM#ya ihMdUMnaa sahjaI imaLt Asato¸ to %yaaMnaa haoto. ek ivaWana b`aamhNa Aamacyaa kuTuMbaacao ima~ haoto. %yaaMcyaa sallyaava$na SaovaTcyaa vaYaa-t %yaaMnaI gaItapaz sau$ kolaa haota¸ AaiNa raoja pUjaocyaa vaoLI qaaoDobahut Slaaok to maaozyaanao pzNa krIt Asat.
    Aa[- saaQvaI s~I haotI¸ ASaI maaJyaa manaavar Cap raihlaolaI Aaho. tI far Baaivak haotI. pUjaapaz kolyaaiSavaaya kQaI jaovat nasao. hvaolaItµ ina%yanaomaanao jaayacaI. malaa samajaU laagalao tovhapasaUna itnao kQaI caatumaa-sya v`atvaOklyaaKorIja irto dvaDlaolao malaa smart naahI. tI kzINaat kzINa v`at Gao[- AaiNa inaiva-GnapNao par paDI. GaotlaolaI v`ato AajaarI pDlaI trI saaoDayacaI naahI. malaa Asaa ek p`saMga smartao¸ kI itnao caaMd`ayaNa­v`at kolao. %yaamaQyao AajaarI pDlaI. ParMtu v`at BaMgaU idlao naahI. caatumaa-syaat ekBau@t rahNao yaat tr itlaa ivaSaoYasao kahI vaaTtca nasao. evaZyaanao saMtaoYa na maanata eka caatumaa-syaat tr itnao ek idvasaaAaD jaovaNyaacaa inayama kolaa haota. laagaaopaz daona­tIna ]pasa mhNajao tr itlaa kahIca naahIsao vaaTo. ek caatumaa-syaat itcao Asao v`at haoto kI saUya-naarayaNaacao dSa-na k$na naMtrca jaovaavayaacao. %yaa pavasaaLyaat AamhI maulao ZgaaMkDo DaoLo laavaUna paht raht AsaU kI kovha saUya- idsatao AaiNa Aa[- jaovato. PaavasaaLyaat puYkL vaoLa dSa-na duima-L haot Asato¸ ho savaa-Mnaa maahItca Aaho. AsaohI idvasa smartat¸ kI jyaa idvaSaI AamhI saUya- phavaa¸ "Aa[-¸ Aa[-¸ saUya- idsalaa" Asao AaorDavao¸ AaiNa Aa[- Gaa[-Gaa[-nao yaoto tao saUyaa-nao dDI maaravaI² "%yaacao kaya maaozoÆ Aaja naiSabaat jaovaayacao nasaola²" Asao mhNaUna tI prt vaLo AaiNa svat:cyaa kamaat dMga hao}na jaa[-.
    Aa[- vyavaharkuSala haotI. drbaarcyaa sava- gaaoYTI itlaa samajat. rajais~yaaMmaQyao itcyaa bauwIbad\dla bahumaana Asao. maI lahana mhNaUna kQaI kQaI Aa[- malaa rajavaaDyaaMt Aaplyaabaraobar Gao}na jaa[-. %yaavaoLI "AajaIsaahobaaM" baraobar caalaNaaro ik%yaok saMvaad malaa AjaUna Aazvatat.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
µ gaujaraqaotIla vaOYNavaaMcyaa dovaalayaasa 'hvaolaI' mhNatat.
 

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top