Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


P`akaSakacaI naaoMd
03
    maha%maa gaaMQaIMcyaa Aa%makqaocyaa marazI AnauvaadacaI hI itsarI AavaR<aI navajaIvana T/sTtfo- p`isaw krNyaalaa Aamhalaa AanaMd haot Aaho. ha ga`Mqa ihMdI¸ gaujaraqaI AaiNa [Mga`jaI BaaYaaMtUna svast ikMmatIt navajaIvana T/sTnao vaacakaMnaa ]plabQa k$na idlaaca Aaho. Aaja tao marazI BaaYaot doKIla svast ikMmatIt jaat Aaho¸ hI samaaQaanaacaI gaaoYT Aaho.
    saulaBa raYT/Iya ga`Mqamaalaa¸ puNao¸ yaa saMsqaonao AamacaI prvaanagaI Gao}na yaa ga`Mqaacyaa pihlyaa daona AavaR<yaa p`isaw kolyaa hao%yaa.
    EaI. AaPpasaahoba pTvaQa-na yaaMnaI Aaplaa marazI Anauvaad p`isaw krNyaacaI Aamhalaa prvaanagaI idlaI¸ yaaba_la AamhI %yaaMcao AaBaarI Aahaot.
    ga`Mqaacao SaovaTI CaoTISaI ivaYayasaUcaI jaaoDNyaat AalaI Aaho. %yaamauLo vaacakvagaa-caI caaMgalaI saaoya hao[-la¸ ASaI AaSaa Aaho.
    maharaYT/Iya vaacakvaga- pUvaI-p`maaNao yaa AavaR<aIcaahI yaqaayaaogya pramaSa- Gao[-la¸ Asaa Barvasaa vaaTtao.

  12.3.1965

                    punaSca
    hI caaOqaI AavaR<aI vaacakaMpuZo zovatanaa Aamhasa AanaMd vaaTtao. gaaMQaISatabdI inaima<a marazI janata *yaa ga`Mqaacao p`kYaa-nao svaagat krIla¸ ASaI Aamhasa AaSaa Aaho. *yaatIla SauwlaoKna marazI saaih%ya mahamaMDLanao tyaar kolaolyaa AaiNa maharaYT/ rajya sarkarnao maanya kolaolyaa inayamaavalaIsa Qa$na Aaho.
  14.3.1969


 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top