Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

AaEamaaMtIla is~yaaMsa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


               p`kaSakacaoM inavaodna

    gaaMQaIjaIMcaI p~o hIM %yaaMcyaa Axardohacaa Aok maaoza Baaga Aaho. tIM %yaaMnaI iktI trI jaatIMcyaa¸ vagaa-cMyaa¸ vayaaMcyaa laaokaMnaa va ivaYayaaMvar ilaihlaI Aahot¸ %yaalaa saumaar naahI. AaiNa %yaa savaa-MmaQaUna %yaa mahapu$Yaacyaa prmajaIvanaacao iktI trI ivarL pOlaU vya@t Jaalaolao dDUna raihlao AahotÑ %yaaMcyaa jaIvanacair~acyaa dRYTInaoM doKIla hoM Aok maaozoM saMdBa-saaih%ya mhNataM yaoAIla. gaaMQaIjaIMnaI Aaplao p`isawAp`isaw sava- ilaKaNa navajaIvana T/sTcyaa svaaQaIna kolao Aaho. hoM Apar p~saaih%ya Sa@ya ittkoM gaaoLa k$na yaaogya táhonaoM p`isaw krNyaaMcao navajaIvana saMsqaonaoM zrvalaoM Aaho. %yaasaazI Aok jaahIr ivanaMit k$na¸ jyaaMcyaa saMga`hI gaaMQaIjaIMcaIM p~o AsatIla %yaa savaa-Mnaa kLvalao Aaho kIM¸ %yaaMnaI jar tIM p~oM AamhaMlaa idlaIM tr %yaaMcaa KajagaIpNaa saMpUNa-pNaoM saMBaaLUna %yaaMcyaa naklaa k$na %yaaMnaa tIM AamhI prt k$M. Aamacyaa yaa ivanaMtIsa maana doAUna Anaok s~Ipu$YaaMnaI Aaplyaa saMga`hIcaIM p~oM Aamacyaa svaaQaIna kolaIM Aahot. iAtr sava- maMDLIMnaIMih AsaoM kravaoM ASaI AamacaI ivanaMit Aaho.
    yaa saMga`haMt p`isaw haoNaaáyaa p~aMivaYayaIMM EaI. kakasaahoba yaaMnaI Aaplyaa sampadkIyaaMt saivastr ilaihlaoca Aaho. is~yaaMnaa ilaihlaolyaa p~aMcaa Aok ivaiSaYT p`karcaa p~samaUh mhTlaa paihjao. ASaa sava- p~aMcao saMpadna k$na CapNyaasaazIM tyaar k$na doNyaaMcao EaI. kakasaahoba yaaMnaI svaIkarlao Aaho. Aaja CapNyaasa tyaar Asalaolyaa p~aMcao tIna caar svatM~ gaT svaaBaaivakpNaoMca pDtat. mhNaUna yaa pustkaMt idlaolyaa p~aMnaa ''AaEamaaMtIla is~yaaMsa'' AsaoM mau#ya naaMva idlaoM Aaho. ASaIMca ivaiSaYT

[contd]
3

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top