Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


p`stavanaa
05
    caar ikMvaa paca vaYaa-MpUvaI- inakTcyaa sahkaáyaaMcyaa Aaga`hava$na maI Aa%makqaa ilaihNyaacao maanya kolao haoto AaiNa AarMBahI kolaa. prtu fulaskopcao ek pana ilaihtao na ilihtao [t@yaat mauMba[-caI Aaga 1 BaDklaI AaiNa maI hatI Gaotlaolao kama AQa-vaT rahUna gaolao. %yaanaMtr tr maI ekamaagaUna ek Asaa vyavasaayaat pDlaao¸ kI SaovaTI malaa maaJao yaorvaDyaacao sqaana imaLalao. toqao Baa[- jayaramadasahI 2 haoto. %yaaMnaI maaJyaapaSaI ASaI maagaNaI kolaI¸ kI baakIcaI sava- kamao baajaUlaa saa$na maI pihlyaanao Aa%makqaa ilahUna TakavaI. %yaaMnaa jabaaba pazivalaa¸ kI maaJaa AByaasaËma z$na cauklaa Aaho AaiNa tao pura hao[-pya[-Mt maI Aa%makqaolaa p`arMBa k$ Sakt naahI. malaa jar maaJaI iSaxaocaI pUNa- maudt yaorvaDyaamaQyaoca GaalaivaNyaacao sad\Baagya laaBalao Asato¸ tr maI Ka~Inao toqaoca Aa%makqaa ilahU Saklaao Asatao. prMtu Aa%makqaolaa sau$vaat krNyaasaca malaa AjaUna ek vaYa- paihjao haoto. %yaapUvaI- malaa kaoNa%yaahI táhonao Aa%makqaocaa AarMBahI krNao Sa@ya navhto. Aqaa-t Aa%makqaa rahUna gaolaI. Aata svaamaI AanaMdaMnaI 3 punha tIca maagaNaI kolaI Aaho¸ va ' dixaNa Aaif`kotIla sa%yaaga`hacaa [ithasa ' pura kolaa AsalyaamauLo malaahI Aa%makqaa ilahavaosao vaaTU laagalao Aaho. svaamaIMcaI maagaNaI ASaI haotI¸ kI maI sabaMQa kqaa ilahUna kaZavaI AaiNa naMtr tI pustk$panao CapavaI. prMtu maaJyaapaSaI laagaaolaaga evaZa vaoL naahI. ilahavayaacaoca tr 'navajaIvana'saazIca ilaihta yaoNaar. malaa 'navajaIvana'saazI kahI trI ilahavayaacao Asatoca. maga Aa%makqaaca ka ilahU nayaoÆ svaamaIMnaI ha baot maanya kolaa. ASaa táhonao Aa%makqaa ilaihNyaacaa Aata yaaoga Aalaa Aaho.
    prMtu ha baot krtao¸ [t@yaat eka inama-L AMt:krNaacyaa ima~anao 4 saaomavaarI maaJao maaOna caalaU Asatanaa saaOmya SabdaMmaQyao malaa mhTlao :

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. naaovhoMbar 1921 maQyao ip`nsa Aa^f vaolsacyaa Aagamanap`saMgaI mauMba[- SahrI Jaalaolao dMgao.
to qaaMbaopya-Mt gaaMQaIjaIMnaI AnaSana kolao haoto.
2. isaMQacao pUZarI EaI jayaramadasa daOlatrama.
3. gaaMQaIjaIMcyaa vat-maanap~aMcao maud`k¸ p`kaSak va vyavasqaapk gaaMQaIjaIMcao ek inakTcao
AnauyaayaI.
4. dr saaomavaarI gaaMQaIjaI caaovaIsa tasa maaOna paaLIt.
[contd]

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top