Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
page 485/488
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


saucaI
485
AnasaUyaabaa[-¸ 405¸ 406¸ 411¸ 413¸ 433¸ 440
Abadula krIma hajaI Aadma ¸ Saoz¸ 178
Abadula ganaI¸ Saoz¸ 110¸ 111¸
Abadullaa Saoz¸ 97¸ 109¸ 114¸ 126¹28¸ 138¸ 139¸ 140¹43¸ 174¸ 178¸ 179¸ 275
Abbaasa tOyabajaI¸ 451 469
Alao@JaaMDr¸ ima. 182¹84¸ 242
Asahkar¸ 456¸ 468¹71
AihMsaa¸ 261¸ 333¹35¸ 474
AadmajaI imayaaMKana¸ 136¸ 137¸ 158¸ 187
'[MiDyana Aaoipinayana'¸ 270¹73¸ 274¸ 276¸ 279¸ 283¸
285¸ 286¸ 287 290
]pvaasa ¸ 189¹99¸ 305¹7¸ 316¹18¸ 327¹29¸ 444
eiSayaaiTk Kato¸ 241¹44¸ 259¸ 260
eskMba¸ ima., 134¸ 140¸ 141¸ 178¸ 185¸ 204
kalaolakr kakasaahoba¸ 362¸ 363
kaSaI ivaSvanaaqa maMidr¸ 228¹31
kUlaI laaokoSana¸ 272¹76¸ 278¸ 280¹82
k^lanaba^k¸ ima.¸ 306¸ 314¹16¸ 325¸ 329¹30¸ 340¸ 344

  ka^Mga`osa¸ 212¸ 216¹18¸ 457¹60¸ 469¸ 471¹72
KadI¸ 462¹68
iKlaaft¸ 453¹56¸ 458¸ 468¹69
KoDa sa%yaaga`h¸ 413¹18
gaaMQaI¸ kstUrbaa[-¸ 7¹12¸ 209¸ 210¸ 261¸64¸ 307¹64¸ 307¹13¸ 364¹67¸ 403¸ 427¸ 432
gaaMQaI¸ putLIbaa[-¸ 4¸ 19¸ 20¸ 34¹37
gaaMQaI¸ maganalaala¸ 286¹87¸ 290¸ 364¸ 365¸ 366¸ 371¸ 379¸ 411¸ 465
gaaMQaI¸ maaohanadasa krmacaMd¸ sava-~¸ ¹cyaa manaavar EavaNa va hirScaMd/ yaaMcyaa Aa#yaanaaMcaa KUp pirNaama¸ 6¹7¸ ¹caa toravyaa vaYaI- ivavaah¸ 7¹10Â ¹naa KoLNyaacaa va ksartIMcaa kMTaLa¸ pNa ifrNyaacaI va vaiDlaaMcyaa saovaocaI AavaD¸ 13¹14¸ 45¸ 51¸ 91Â ¹naa rMBaokDUna ramanaamaacaI iSakvaNa¸ 29Â ¹var tulasaI ramaayaNaacaa pirNaama¸ 30Â SaamaL Ba+ yaaMcaI kivata ¹cyaa )dyaat vasato¸ 32Â baocarjaI svaamaIsamaaor tIna p`it&a Gao}na ¹naa ivalaayatolaa jaaNyaalaa Aa[-caI prvaanagaI¸ 36¹37¸ gaIta vagaOro Qama-¹

[contd]

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top