Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
page 486/488
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


Aa%makqaa
486
ga`MqaaMcaa AByaasa¸ 65¹67¸ 250 b^airsTrcaI prIxaa pasa k$na ihMdusqaanaat prt¸ 78 kiva rajacaMd/ yaaMcyaaSaI pircaya va to¸ Ta^lasTa^ya AaiNa riskna yaaMcaa ¹ var gaaZ pirNaama¸ 83¹85 Saoz AbadullaaMcyaa dixaNa AaiÍkotIla kMpnaIcao kama svaIka$na Drbanalaa p`yaaNa¸ 97¹98 ma^ir%sabaga- sToSanaavar pihlyaa vagaa-tUna Qa@ko maa$na ¹naa baahor kaZNyaat yaoto va vaNa-WoYa naostnaabaUd krNyaacaa %yaaMcaa inaNa-ya¸ 106¹07 parDIkaoplaa iSaga`amaamaQyao ¹var tDa@yaaMcaa vaYaa-va¸ 108¹09 p`oisaDoMT Ëugarcaa iSapa[- ¹naa Qa@ka maa$na rs%yaat paDtao¸ 124 ¹nao saucaivalaolyaa tDjaaoDInao dada Abadullaa davaa ijaMktat¸ 128¹29 mataiQakaracaI caLvaL caalaivaNyaasaazI ¹ d. AaiÍkot ek maihnaa jaast rhatat¸ 135 naataL [MiDyana ka^Mga`osa¹sqaaptat¸ 142¹46 tIna paOMD kraiva$WcaI caLvaL¸ 148¹51 ihrvyaa puis%akocyaa saaraMSa ivalaayatocyaa vat-maanap~at yaotao va rayaTrcaI tIna AaoLIcaI tar naataLat yaoto¸ 161¹sahkuTuMba Drbanalaa yaotat¸ 177 ¹naa laaokaMkDUna maarhaNa¸ 180¹82 baaoAr yauWat SauEaUYaapqak kaZUna ¹caI saovaa¸ 203¹06 svat:laa   imaLalaolyaa BaoTIMcaa saava-jainak T/sT¸saava-jainak T/sT¸ 208¹09 jaaohainasabaga-maQyao vaiklaI¸ 246 iSallak samaajasaovaosaazI vaap$na TakNyaacaa inaScaya¸ 250 ¹cyaa sallyaanao '[MiDyana Aaoipinayana' sau$¸ 270 kUlaI laaokoSana maQaIla Plaoga saMbaMQaIcao kama¸ 276¹80 ifina@sa AaEamaacaI sqaapnaa va '[MiDyana Aaoipinayana'caI jabaabadarI¸ 286 JaulaU 'baMDa't ihMdI laaokaMcyaa SauEaUYaapqakasah saovaa¸ 299¹301 svat:cyaa jaIvanaaMtIla mau#ya GaTnaa nakLt svat:caI tyaarI sa%yaaga`hasaazI krIt Aahot¸ ASaI Eawa¸ 304 laMDna yaoqao ihMdI laaokaMcao SauEaUYaapqak ¹]Bao krtat¸331¹33 faMsaLyaaMcyaa duKNyaanao AajaarI¸ 337 svadoSaI 1915cyaa jaanaovaarIt paocatat¸356 vaiklaIsaMbaMQaI svat:caI smarNao¸ 346¹52 ivarmagaavacyaa jakat tpasaNaIpayaI haoNaaáyaa halaApoYTaMcaI caaOkSaI¸ 361 savh-MTsa\ Aa^f [MiDyaa saaosaayaTIcao rItsar saBaasad haot naahIt¸ 368 kaocarbalaa AaEama va sa%yaaga`haEama %yaacao naava¸ 376 AaEamaat AM%yaja kuTuMba¸ 378 igarimaTcaI pwtI baMd krNyaasaazI mau#ya SahrI saBaa¸ 382 sa%yaaga`haEama
saabarmatIlaa
[contd]

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top