Site Map
   By Gandhi       On Gandhi   
  The Official Mahatma Gandhi eArchive & Reference Library,    Mahatma Gandhi Foundation - India.
Genealogy

Genealogy of the Mahatma

Audio CD

"Ishwar Allah Tere Naam". An album of prayers Buy 


Contact Us

Get in touch with the Mahatma Gandhi Foundation.
Click here for our postal address

sa%yaacao p`yaaoga Aqavaa Aa%makqaa
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
page 487/488
 Page  


Links

Other Languages
Hindi
Gujarati
English


saucaI
487
naotat¸ 408Â majaUrsaMpat tIna idvasaaMcaa ]pvaasa 410Â ¹caa iKlaaftlaa dujaaora¸ 420Â yauwpirYadot hjaorI¸ 422Â rMga$Tcao kama¸ 422¹24Â sa%yaaga`h saBaocaI sqaapnaa¸ 433Â 30 maaca- 1919 raojaI sava- doSaalaa ]pvaasa va hrtaL paDNyaacaI saUcanaa¸ 436Â 'ihmaalayaaevaZyaa' caukIcaI kbaulaI va sa%yaaga`h baMd¸ 444¹45Â 'navajaIvana' AaiNa 'yaMga [MiDyaa' sau$¸ 448Â pMjaaba A%yaacaar caaOkSaI saimatIcaI jabaabadarI ¹ svaIkartat¸ 451¹53Â raYT/Iya saBaocaI GaTnaa ¹ tyaar krtat¸ 462Â ¹laa carKa saapDtao¸ 464Â ¹caa Asahkaracaa zrava iKlaaft pirYadot pasa¸ 469Â gaujaraqa p`aMitk pirYadot tao zrava pasa¸ 469Â klak<yaacyaa Kasa AiQavaoSanaat tao zrava pasa¸ 470Â naagapUrcyaa AiQavaoSanaat tao zrava pasa¸ 471Â sa%ya va AihMsaovar AaQaairt jaIvanaacaI Eawa ¹ kqana krtat¸ 473¹74
igarimaTyao¸ 147¹51¸ 186¸ 204¸ 275¸ 281¸ 356¸ 358¸ 381¹85
gaIta¸ 65¸ 66¸ 67¸ 249¸ 250
gaaoKlao¸ AvaMitkabaa[- 401¸ 465
gaaoKlao¸ gaaopaL kRYNa¸ 170¹71¸ 202¸ 216¹27¸ 232¸ 238

  269¸ 340¸ 341¸ 345¸ 355¸ 356¹59¸ 364¸ 365
caMparNya sa%yaaga`h¸ 391¹406
jailayaaMvaalaa baaga¸ 447¸ 460¹61
JaulaU 'baMD'¸ 195¸ 196¸ 298¹301
Tagaaor¸ rivaMd/naaqa¸ 355¸ 363
iTLk¸ laaokmaanya¸ 170¸ 171¸ 419¸ 422¸ 458¹61¸ 470¹71
Ta^lasTa^ya¸ 132¸ 153Â ¹AaEama¸ 316¹19¸ 321¹25
z@kr¸ AmaRtlaala¸ 378¸ 413
tIna kizyaacaa kayada¸ 404¹05
tIna paOMDacaa kr¸ 148¹51
tOyaba hajaI Kana mahMmad¸ Saoz¸ 120¸ 243¹45
dasa¸ ica<arMjana¸ 458¹62¸ 470¸ 471
dosaa[-¸ mahadova ¸ 401¸ 413¸ 435¸ 439¸ 470
'navajaIvana'¸ 279¸ 447¹49
naataL [MiDyana ka^Mga`osa¸ 142¸ 146¸ 150¸ 158¸ 187
naaidrSaahI¸ pMjaabaaMtIla¸ 447¸ 453
naoh$¸ pM. maaotIlaala¸ 451¸ 457¹58¸ 460¸ 470
pTvaQa-na¸ APpa¸ 362
pTola¸ vallaBaBaa[-¸ 411¸ 413¸ 429¸ 433¸ 469
prIK¸ SaMkrlaala¸ 413

[contd]

 
Print Email
First Page Previous Page Next Page Last Page
Top